2563 สยป. ปีแห่งการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัลองค์กร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ปีงบประมาณ 2563

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์   
    (
http://122.155.26.218/tracking/backend/web/site/login.html)

2. โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
    (BMA Executive Services) (
https://forms.gle/LgnwCy9D12FC62NSA)

3. ระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเทศกิจ (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)

4. ระบบติดตามงานรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิตฯ) (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)

5. ระบบบันทึกข้อมูลตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
    (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)


6. ระบบจัดเก็บเอกสาร (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)

7. ระบบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (http://203.155.220.144/carservice)

8. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) (http://eleave.bangkok.go.th/public/index.php/login)