2563 สยป. ปีแห่งการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัลองค์กร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ปีงบประมาณ 2560

  • ระบบรายงานการสำรวจจำนวนและสถานะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • ระบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์