2563 สยป. ปีแห่งการขับเคลื่อนและบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัลองค์กร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

 •       โครงการ/กิจกรรม           
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์)
 • โครงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริการ 1 )
 • โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)
 • กิจกรรมการให้บริการแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานการให้บริการนอกสถานที่ (ฝ่ายบริการ 1)
 • กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปีงบประมาณ จำนวน 3 ฉบับ (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)

 •         ระบบงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)
 • ระบบลงทะเบียนผู้พักค้าง ณ มณฑลท้องสนามหลวง ในงานพิธีพระบรมศพฯ
 • ระบบบริหารการปฏิบัติงานลูกจ้างของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระนคร)(http://203.155.220.144/epms)