Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประวัติความเป็นมา

     ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 กองคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ประกอบด้วย
  1. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
  2. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
  3. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์
​     ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมีส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ส่วนราชการ ประกอบด้วย
  1. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายพัฒนาระบบงาน และฝ่ายฝึกอบรม
  2. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายฐานข้อมูล ฝ่ายโปรแกรมระบบ และฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย
  3. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการ 1 ฝ่ายบริการ 2 และฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ
  4. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน ฝ่ายพัฒนาระบบ และฝ่ายระบบเครือข่าย

ทำเนียบผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์
 
      1.     นางสาวสมพร โมบัณฑิตย์            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - 2544
  2.   นางนิภา กรีพานิช   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2547
  3.   นางสาวอังสนา ดวงแก้ว   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2553
  4.   นางสาวเปรมจิตต์ เลาหพิบูลย์กุล   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 - 2556
  5.   นายอณุศร พุ่มพวง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2559
  6.   นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบัน)
      1.     นายวัชรพงษ์  แต้มทอง            หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์
  2.   นายกิตติพงษ์  ตระกูลน่าเลื่อมใส   หัวหน้าฝ่ายบริการ 1
  3.   นายอวยไชย  พันละม้าย   หัวหน้าฝ่ายบริการ 2
  4.   นายสารสิน  อิ่มโอษฐ   หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ
          (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)