Main Menu
BANGKOK PORTAL


บทความ / องค์ความรู้

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
ของกรุงเทพมหานคร

 
จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 หน้า 5