Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประชุมแนวดิ่งไอที 62

การประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การประชุมแนวดิ่ง) จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
     1. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
          1.1  แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่บรรจุใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก
     2. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
          2.1 สรุปภารกิจ ความรับผิดขอบ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

          2.2 ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
          2.3 การให้บริการสารสนเทศส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร

          2.4 การให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
          2.5 
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
     3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
          3.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

 ​ภาพกิจกรรม