Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบ 62

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 
โครงการแก้ปัญหาด้านไอที แก้ไขทันที มีรับประกันผลงาน (รักษารอบ)
 
ตัวชี้วัด
1. มาตรฐานการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาและติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ