Main Menu
BANGKOK PORTAL


โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบ 62

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 
โครงการแก้ปัญหาด้านไอที แก้ไขทันที มีรับประกันผลงาน (รักษารอบ)
 
ตัวชี้วัด
1. มาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
    1.1. มาตรฐานการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1.2. มาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
3. สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561