Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประชุมแนวดิ่งไอที 61

     การประชุมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (การประชุมแนวดิ่ง) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
     1. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
          1.1  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
     2. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
          2.1 สรุปสถานการณ์ด้านดิจิทัลของโลก
          2.2 การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
          2.3 ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร
     3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

 ​ภาพกิจกรรม