Main Menu
BANGKOK PORTAL

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Service Center) 


สำนักผังเมืองเป็นหน่วยงานวิชาการที่ดำเนินการด้านการวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลเมือง การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ การวางผังพัฒนาเมือง การกำหนดมาตรการทางผังเมือง การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และการจัดรูปที่ดิน ซึ่งมีข้อมูลและผลงานทางวิชาการที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิง ประกอบกับสำนักผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในหลายมิติ ทั้งด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยมีความเชื่อมโยงถึงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของประชาชนและภาคเอกชน สำนักผังเมืองจึงมีภารกิจในการให้ข้อมูล พร้อมสื่อและเอกสารเผยแพร่ที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม และมีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาพัฒนาระบบให้บริการตรวจสอบที่ดินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ของประชาชน 

สำนักผังเมืองจึงจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สำหรับบริการบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการของหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนของกรุงเทพมหานคร เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

 

วัตถุประสงค์

 

 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อการวางแผนก่อนการพัฒนาที่ดิน
 • ให้บริการด้านวิชาการวางผัง การพัฒนาเมือง มาตรการทางผังเมือง แก่บุคลากรของหน่วยงาน หน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
 • ให้บริการตรวจสอบที่ดินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • ให้บริการแผนที่และข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และวางแผนเชิงพื้นที่
 • ให้บริการองค์ความรู้ ข้อมูล และการบริการทางผังเมืองอย่างสะดวก รวดเร็ว จุดเดียวเบ็ดเสร็จ
 • สำนักผังเมืองมีการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูล และการบริการที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงาน หน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

โครงสร้างการบริหารศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง

 

 • คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Service Center) (คำสั่งสำนักผังเมือง ที่ ๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 • ส่วนราชการในสำนักผังเมือง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน กองสำรวจและแผนที่ กองวางผังพัฒนาเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และกองควบคุมทางผังเมือง ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง ส่วนราชการต่างๆ มอบหมายข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง 

 

ข้อมูลที่ให้บริการ


1. บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 • หลักการ/วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
 • สรุปสาระสำคัญผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
 • บริการตรวจสอบผังเมืองรวมก่อนการพัฒนาที่ดิน

2. บริการข้อมูลการวางผังพัฒนาเมือง การฟื้นฟูเมือง และการจัดรูปที่ดิน

 • การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลประกอบการวางผังเมือง ด้านเศรษฐกิจเมือง ด้านระบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ด้านประชากร ด้านสังคม และด้านกายภาพ
 • การวางผังพัฒนาพื้นที่
 • การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ย่าน/ชุมชน และแหล่งโบราณสถาน
 • โครงการจัดรูปที่ดิน
 • กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

3. บริการตรวจสอบโฉนดที่ดินกับผังเมืองรวมด้วยแผนที่ GIS

 • การตรวจสอบที่ดินกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงฯ
 • การตรวจสอบที่ดินกับถนนโครงการตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงฯ
 • การตรวจสอบที่ดินกับระยะ ๕๐๐ เมตร ของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

4. บริการแผนที่และข้อมูล GIS

 • การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิประเทศด้วย GPS
 • การพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเมือง
 • แผนที่กรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานครรายเขต
 • แผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐

 

ขั้นตอนการรับบริการ

ช่องทางการให้บริการ


- ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง อาคารสำนักผังเมือง ชั้น ๑
- ทางโทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๑๒๙๔
- Facebook ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง http://www.facebook.com/cpdonestopservice