สำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง
มากที่สุด
  33%
มาก
  27%
ปานปลาง
  20%
น้อย
  13%
น้อยที่สุด
  7%
โพลล์ล่าสุด 09:11:2015
สำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง
มากที่สุด
มาก
ปานปลาง
น้อย
น้อยที่สุด