Main Menu
BANGKOK PORTAL


คำสั่ง

โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานเทศกิจ ระหว่างวันที่ 8 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก กรุงเทพมหานคร