Main Menu
BANGKOK PORTAL


คำสั่ง

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1066/2562 ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหารนครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมด้านจิตวิทยาและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร