Main Menu
BANGKOK PORTAL


การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
               เนื่องจากปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้นำช้างมาเป็นเครื่องมือหารายได้หรือประโยชน์อื่นใด โดยการขายหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นใด ตลอดจนการเสนอหรือชักชวนเพื่อการ ดังกล่าวด้วย ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทำให้ช้างได้รับการทรมานและบาดเจ็บ รวมทั้งก่อปัญหาต่อการจราจร ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมปัญหาที่เกิดจากการนำช้างมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรอนุญาตให้กับเจ้าของช้างที่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 เท่านั้น 

หมายเหตุ
     1) ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
     2) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
     3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

ช่องทางการให้บริการ
 
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
 
 
ช่องทางการร้องเรียน