Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์ม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
14/06/2019 แบบฟอร์มส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
14/06/2019 แบบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
17/05/2019 แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ กทม. พ.ศ. 2562 (สนท.) ดาวน์โหลด
02/05/2019 แบบแสดงรายระเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
09/04/2019 แบบฟอร์มส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
29/03/2019 แบบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมด้านจิตวิทยาและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
11/03/2019 สยป. ขอข้อมูล สนท. ใช้ประเมินแผน กทม62+KPI เจรจาตกลง ดาวน์โหลด
26/02/2019 แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อสมาชิกตาสับปะรด ดาวน์โหลด
14/02/2019 แบบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสอบสวนและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18/01/2019 แบบรายงานมาตรการความปลอดภัย การป้องกันฝุ่นละออง และผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
18/01/2019 การกำหนดมาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
15/01/2019 แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
03/12/2018 ร่างแผนบูรณาการ (สนข.) ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานสถิติการเกิดคดีอุบัติเหตุ ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานสถิติการเกิดคดีอาชญากรรม ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง (ฝ่ายเทศกิจ) ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง (ฝ่ายเทศกิจ) ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง (ฝ่ายโยธา) ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง (ฝ่ายรักษา) ดาวน์โหลด
03/12/2018 แบบรายงานการตรวจ CCTV เขต ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3