Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์ม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
21/10/2020 แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน ดาวน์โหลด
04/08/2020 แบบตารางพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบคำอธิบาย (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
02/07/2020 แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2563 ดาวน์โหลด
15/05/2020 แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ กทม. พ.ศ. 2563 (สนท.) ดาวน์โหลด
16/04/2020 แบบสำรวจตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดาวน์โหลด
20/01/2020 โครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
20/01/2020 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด) ... ดาวน์โหลด
28/10/2019 แบบฟอร์มส่งรายชื่อ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน 25 ต.ค. 62 ดาวน์โหลด
28/10/2019 แบบฟอร์มส่งรายชื่อ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
05/08/2019 แบบ ข-4 (ประเมินสิ้นปี 2562) ดาวน์โหลด
05/08/2019 ผลการดำเนินงาน ปี 2562 สำนักเทศกิจ ไตรมาสที่ 3 (สยป) ดาวน์โหลด
05/08/2019 สรุปผลการตรวจสอบ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของแต่ละตัวชี้วัด 2562 (สยป.) ดาวน์โหลด
02/08/2019 แบบ ppt สรุปงานภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ สนท2562 ดาวน์โหลด
02/08/2019 แบบสรุปงานภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ สนท2562 ดาวน์โหลด
25/06/2019 แบบตารางพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
14/06/2019 แบบฟอร์มส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
14/06/2019 แบบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
17/05/2019 แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ กทม. พ.ศ. 2562 (สนท.) ดาวน์โหลด
02/05/2019 แบบแสดงรายระเอียดตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
09/04/2019 แบบฟอร์มส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 4