Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารประกอบการฝึกอบรม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
07/04/2015 โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิทยาการเทศกิจ หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ดาวน์โหลด
07/04/2015 แผนภูมิการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น (หลักสูตรเร่งรัดการดำเนินคดีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ดาวน์โหลด
07/04/2015 แบบคำสั่งเจ้าพนักงาน (หลักสูตรเร่งรัดการดำเนินคดีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ดาวน์โหลด
07/04/2015 ขั้นตอนของสำนักงานเขต (หลักสูตรเร่งรัดการดำเนินคดีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ดาวน์โหลด
07/04/2015 การตรวจสอบพยานหลักฐานคดีอาคาร (หลักสูตรเร่งรัดการดำเนินคดีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) ดาวน์โหลด
07/04/2015 การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทศกิจและสนับสนุนงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติ) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1