Main Menu
BANGKOK PORTAL


พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
 
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง (พ.ศ.2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
ดาวน์โหลด
 • ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
ดาวน์โหลด
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหาคร พ.ศ. 2528
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย พ.ศ.2548
ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย (ฉบับที 2) พ.ศ.2548
ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย พ.ศ.2545
ดาวน์โหลด
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
 • สาระสำคัญของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ดาวน์โหลด
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน พ.ศ. 2497
ดาวน์โหลด
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด