Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ของกรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ของกรุงเทพมหานคร 
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559)
 
  จำนวนจุดผ่อนผัน
(จุด)
จำนวนผู้ค้า
(ราย)
ปี 2547 494 13,531
ปี 2548 653 18,663
ปี 2549 667 20,777
ปี 2550 668 20,606
ปี 2551 667 17,329
ปี 2552 666 17,329
ปี 2553 666 20,275
ปี 2554 773 22,573
ปี 2555 726 21,065
ปี 2556 726 21,065
ปี 2557 665 20,170
ปี 2558 634 19,727
ปี 2559 (21/10/2559) 243 10,676

รายละเอียดข้อมูลสถิติผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร แยกตามกลุ่มเขตและสำนักงานเขต
คลิก ที่นี่