Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสำนักเทศกิจ

ประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 (สำนักงานเลขานุการ)