Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลงานทางวิชาการ

​ผลงานที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ราย นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร (กองนิติการและบังคับคดี)