Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการ กทม.ประจำกลุ่มการปฎิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ (16/10/2557)


รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการ กทม.ประจำกลุ่มการปฎิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการในการประชุม