Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

สำนักเทศกิจ รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ (13/10/2557)
 
นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ให้การต้อนรับ รศ.อิสระ สุวรรณบล ประธานคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะที่ 5 ในการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักเทศกิจ