Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจร่วมประชุมการจัดเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม (08/10/2557)
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจร่วมประชุม
การจัดเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมนายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เข้าร่วมประชุมการจัดงานเทศกาล “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม 2014” ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสรวรวิหาร เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยงานจัดบริเวณหน้าสำนักเทศกิจ และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2557