Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

วันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 35 ปี 1 กันยายน 2563
วันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 35 ปี 1 กันยายน 2563
ด้วยในวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ปีที่ 35 สำนักเทศกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างเสริมความสามัคคีและระเบียบวินัย โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครรวมพลังแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย นำไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ภายใต้คำขวัญของเทศกิจ “เทศกิจเป็นมิตรกับทุกคน จริงจัง จริงใจ รับใช้ประชาชน”
การจัดงานวันสถาปนาเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 35 ปี ในครั้งนี้ เริ่มด้วยในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) และบริเวณโดยรอบ ได้แก่ พื้นที่ทางเท้า ถนนประชาธิปก ถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนเพชรเกษม รวมถึงศาลาที่พักผู้โดยสารรถสาธารณะ ฯลฯ เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ตลอดจนเกิดความรู้สึกหวงแหนต่อสมบัติของชาติ 
ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สำนักเทศกิจ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของบุคลากรเทศกิจ กรุงเทพมหานครกว่า 500 คน เพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลราชวิถี มารับบริจาคโลหิต ณ ห้องกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ หลังจากนั้นจะมีพิธีถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศให้บุคลากรด้านเทศกิจที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
จากนั้นในเวลา 14.00 น. ได้มีพิธีปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน และรับมอบโอวาทจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจกระทำความดี ผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและประชาชนทั่วไป จำนวน 36 ราย หลังจากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจที่ครบอายุเกษียณราชการ จำนวน 92 ราย ณ ห้องกรุงธน 3 อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ
และในโอกาสวันสถาปนาเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 35 ปี ได้มีการเปิดตัวชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ตามประกาศระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยเป็นชุดที่มีความมุ่งหมายแสดงออกถึงความเข้มแข็งและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ