Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

สำนักเทศกิจ รับรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) พ.ศ. 2562
(6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในคุณภาพการให้บริการ พร้อมดำเนินการคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ทำดี ผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ นายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นผู้แทนสำนักเทศกิจเข้ารับรางวัลฯ จากโครงการบูรณาการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครของสำนักเทศกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปลอดภัย (COMMUNITY : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย) โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จากปัญหารถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบเรื่องราคา ปัญหาพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าราคาแพง สินค้าไม่มีคุณภาพ หรือก่อความรำคาญแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาอาชญากรรม เช่น ขโมยทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ โดยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวด้วยระบบไลน์ (Line) และปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการจราจรและขนส่ง ตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักเทศกิจ