Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทศกิจ

อบรมกฎหมายพื้นฐานเทศกิจ เสริมความเข้าใจ นำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(6 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอาญา และกฎหมายปกครองให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 และตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต รวมจำนวน 480 คน แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 2 วัน แบบไป -กลับ ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 ส.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ส.ค.63 รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 ส.ค.63 รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 ส.ค.63 และรุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 ส.ค.63 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แนวคิดและวิธีการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนและการทำสำนวน การสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน และเป็นสังคมเมืองที่มีการขยายตัวทั้งในเรื่องของจำนวนประชากรที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นไปด้วยความเร่งรีบ และแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย นับเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบกับสิทธิของประชาชนโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินคดีกับประชาชนผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป