Main Menu
BANGKOK PORTAL


แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
14/09/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที... ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที... ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกพื้นที่ทำการค้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดให้ ... เป็นพื้นที่ทำการค้า ลงวันที่ ... (แบบ พ.ค. 15) ดาวน์โหลด
14/09/2020 คำสั่งให้ระงับสิทธิเข้าทำการค้าของผู้ค้าทุกรายในพื้นที่ทำการค้า (แบบ พ.ค. 14) ดาวน์โหลด
14/09/2020 คำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเข้าทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า (แบบ พ.ค. 13) ดาวน์โหลด
14/09/2020 คำสั่งให้ระงับสิทธิเข้าทำการค้าในพื้นที่ทำการค้า (แบบ พ.ค. 12) ดาวน์โหลด
14/09/2020 แบบตรวจตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย และจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 25... ดาวน์โหลด
14/09/2020 แจ้งผลวินิจฉัยคำคัดค้าน (แบบ พ.ค. 10) ดาวน์โหลด
14/09/2020 แบบคำร้องคัดค้าน (คัดค้านตามแบบ พ.ค. 8) (แบบ พ.ค. 9) ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศสำนักงานเขต ... เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขาย หรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค. 8) ดาวน์โหลด
14/09/2020 แบบคำร้องคัดค้าน (คัดค้านประกาศตามแบบ พ.ค.6) (แบบ พ.ค. 7) ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศสำนักงานเขต ... เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค. 6) ดาวน์โหลด
14/09/2020 แบบแสดงความประสงค์ขาย หรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค.5) ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศสำนักงานเขต.... เรื่อง ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขาย หรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร (แบบ พ.ค. 4) ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดให้ .... เป็นพื้นที่ทำการค้า (แบบ พ.ค.3) ดาวน์โหลด
14/09/2020 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (แบบ พ.ค.2) ดาวน์โหลด
14/09/2020 แบบคำขอให้กำหนดพื้นที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (แบบ พ.ค.1) ดาวน์โหลด
14/09/2020 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1