Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการ)