Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)