Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างเสาสำหรับผูกเรือตรวจการณ์อเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก (สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ)