Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย โดยวิธีคัดเลือก(สำนักงานตรวจและบังคับการ)