Main Menu
BANGKOK PORTAL


เผยแพร่ราคากลาง

โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจไร้พุง จำนวน 5 รุ่น (กองนโยบายและแผนงาน)