Main Menu
BANGKOK PORTAL


เผยแพร่ราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 4 คัน (สำนักงานตรวจและบังคับการ)