Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ เทศกิจทำความดี พร้อมปก จำนวน 11 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขานุการ สำนักเทศกิจ)