Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม เอ4 จำนวน 100 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขานุการ สำนักเทศกิจ)