Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงเสาอากาศสำหรับใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจำที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขานุการ สำนักเทศกิจ)