Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)