Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 36 ฉบับ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)