Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง