Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพิ์รายวัน จำนวน 44 ฉบับ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (กองนโยบายและแผนงาน)