Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ หรือจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 20 ฉบับ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองนโยบายและแผนงาน)