Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักเทศกิจ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาตัดเย็บเครืองแต่งกาย