Main Menu
BANGKOK PORTAL


คำสั่งฝึกอบรม/รายชื่อแนบท้าย/รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
16/12/2020 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน ดาวน์โหลด
31/07/2020 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดาวน์โหลด
02/03/2020 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด... ดาวน์โหลด
06/01/2020 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจร ระดับพื้นฐาน ดาวน์โหลด
03/12/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร... ดาวน์โหลด
03/12/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร... ดาวน์โหลด
03/12/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร... ดาวน์โหลด
21/01/2019 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ก... ดาวน์โหลด
18/01/2019 ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย การป้องกันฝุ่นละอองและผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
12/12/2018 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาคาร (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
25/10/2018 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส๑... ดาวน์โหลด
14/08/2018 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูฝึกเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร (กองนโยบายและแผนงาน) ดาวน์โหลด
02/03/2018 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ​ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เจ้าหน้าที่เทศกิจไร้พุง (Update 9/3/2561... ดาวน์โหลด
05/01/2018 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย (05/01/2561) ดาวน์โหลด
14/08/2017 คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยน ส 1 (15/08/... ดาวน์โหลด
27/04/2017 (ร่าง) คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทศกิจ และสนับสนุนงานเทศกิจ ระดับควบคุมสั่... ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1