อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

สาระน่ารู้ (ฝ่ายปกครอง)

ทะเบียนศาลเจ้า
ทะเบียนศาลเจ้า
 
การจัดตั้งศาลเจ้า
    ขั้นตอนการติดต่อ
    เจ้าของศาลเจ้าเอกชนยื่นคำร้องแสดงความประสงค์จะยกศาลเจ้าพร้อมที่ดินและทรัพย์สินให้เป็น
ศาลเจ้าที่อยู่ในความดูแลของทางราชการ ให้ยื่นเรื่องราว ณ อำเภอ/เขตแห่งท้องที่ที่ศาลเจ้าตั้งอยู่

การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า
    ขั้นตอนการติดต่อ
        1) ผู้ยื่นเรื่องราว ณ อำเภอหรือเขตที่ศาลเจ้าตั้งอยู่        
        2) สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน
        3) รายละเอียดของที่ดินที่จะอุทิศพร้อมโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์หรือหลักฐานสำคัญที่ดิน

การแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร
    ขั้นตอนการติดต่อ
          -  ผู้ยื่นเรื่องราวดำเนินการดังนี้
                1)  ยื่นคำร้อง ณ เขตที่ศาลเจ้าตั้งอยู่
                2)  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                     ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
                3)  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                4)  หนังสือรับรองจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือ
                     ผู้อำนวยการเขตที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อ ข้อ 12 แห่งกฎ
                     เสนาบดี ว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463
นอกเขตกรุงเทพมหานคร
     ขั้นตอนการติดต่อ
          -  ผู้ยืนเรื่องราวดำเนินการดังนี้
                1)  ยื่นคำร้อง ณ เขตที่ศาลเจ้าตั้งอยู่
                2)  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
                     ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
                3)  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
                4)  หนังสือรับรองจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือ
                     ผู้อำนวยการเขต ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อข้อ 12 แห่งกฎเสนาบดี
                     ว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463

Credit : http://www.bora.dopa.go.th/CallCenTer1548/index.php/menu-general/12-service-handbook/general/41-general-shrine