อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 : ทั่วโลก : ประเทศไทย : ระบบคัดกรอง COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร
Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

สาระน่ารู้ (ฝ่ายปกครอง)

ฝ่ายปกครอง ใน ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครอง ใน ภาษาอังกฤษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายปกครอง [N] administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร

 

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
กฎหมายปกครอง (กฎ) น. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน ที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบในทางปกครองของรัฐ และการ ดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครอง กับเอกชน. (อ. administrative law).
กระบวนการยุติธรรม (กฎ) น. วิธีดําเนินการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคล โดยบุคลากรและองค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหาร งานยุติธรรม ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ ศาลกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์.
กำนัน น. ผู้ป้องกัน, ผู้รักษา, ผู้ดูแล, เช่น หัวหมื่นกับกํานันพระแสง; (กฎ) ตําแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปกครอง ราษฎรที่อยู่ในเขตตําบล. ก. กัน, ถือ, เช่น พระจงกํานันกําหนดสัญญา. (สุธน).
บันทึก ก. จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจําหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, จดหรือ ถ่ายทําไว้เพื่อช่วยความจําหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, เช่น บันทึกรายงาน การประชุม บันทึกภาพ บันทึกเสียง, จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม; ย่นย่อ, ทําให้สั้น, เช่น บันทึกมรรคา. น. ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วย ความทรงจํา; หรือเพื่อเป็นหลักฐาน, ข้อความที่นํามาจดย่อ ๆ ไว้ เพื่อให้รู้เรื่องเดิม(กฎ) หนังสือที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ จดไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึก คําร้องทุกข์และคํากล่าวโทษด้วย.
ควบคุม ก. ดูแล, กํากับดูแล, กักขัง; (กฎ) คุมตัวหรือกักขังผู้ถูกจับโดย พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจในระหว่างสืบสวน.
เสี้ยมสอน ก. สอนโดยยุยงให้ใช้เล่ห์กล เช่น เขาถูกเสี้ยมสอนให้กระด้าง กระเดื่องต่อฝ่ายปกครอง เขาเสี้ยมสอนลูกให้เป็นโจร.
หมายเรียก (กฎ) น. ในคดีอาญา หมายถึง หมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้น ผู้ใหญ่ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา คดีหรือการอย่างอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา, ในคดีแพ่ง หมายถึง หมายซึ่งศาลออกเรียกบุคคลเข้ามาเป็น คู่ความในคดีแพ่ง หรือเรียกบุคคลมาเป็นพยาน หรือให้ส่งพยานหลักฐาน ให้ศาล; หมายที่นายอําเภอออกเรียกบุคคลที่เป็นทหารกองเกินมาตรวจ เลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ.

 

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public authorities เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public authority เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior administrative or police official พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order, administrative คำสั่งของฝ่ายปกครอง, ระเบียบของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative or police official พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative order คำสั่งของฝ่ายปกครอง, ระเบียบของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Administration, The ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative authority เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative discretion ดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [ดู executive discretion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative discretion ดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration ๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorities, public เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrêté (Fr.) คำสั่งของฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certiorari (L.); certiorari, writ of หมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certiorari, writ of; certiorari (L.) หมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discretion, administrative ดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of certiorari หมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

 

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายปกครอง [n. exp.] (fāi pokkhrøng) EN: administration   

 

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
government [N] รัฐบาล, See also: คณะผู้ปกครองฝ่ายปกครองฝ่ายบริหาร
magistrate [N] เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองSee also: พนักงานปกครองSyn. juristjusticeofficer

 

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caliph (แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif

Credit : http://dict.longdo.com/