Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (23/05/59)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (23/05/59)
 
แบบฟอร์มขอถมดิน
หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจของผู้ขอ
ใบแจ้งการขุดถมดิน
ใบรับแจ้งการขุดถมดิน ด.2
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ด.3
หนังสือมอบอำนาจขุดถมดิน ด.4
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ ด.5
สัญญาต่างๆ
สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เพื่อประโยชน์
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินโดยจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินหรือจดทะเบียนภาระจำยอม
สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
 
แบบฟอร์มขออนุญาตอาคาร
คำร้องตัดคันหินทางเท้า
นส.อุทิศที่
บัญชีที่สาธารณะ
บัญชีคลองลำกระโดง
กฎหมายอำนวยความสะดวก2558