Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (26/06/58)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (26/06/58)
 
แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ
หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นคำขอผู้พิการ)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิรับเงิน (ผู้พิการ)
หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินแทนผู้พิการ)
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นคำขอผู้สูงอายุ)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิรับเงิน (ผู้สูงอายุ)
หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินแทนผู้สูงอายุ)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01)
แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.02)