Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (05/06/58)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (05/06/58)
 
แบบแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8)
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1)
หนังสือมอบอำนาจ ฝ่ายรายได้
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ