Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3
คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่
หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.4
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.6
คำขอโอนการดำเนินกิจการ แบบ อภ.8
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.1
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5
คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร แบบ สอ.8
คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10
คำขอโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11
คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร แบบ สอ.12
คำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13
เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ต.4