Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 
ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
(เอกสารหมายเลข 1)
บันทึกแจ้งประวัติบุคคล
(เอกสารหมายเลข 2)
คำขอเพิ่มวุฒิ
คำร้องการโอน
แบบข้าราชการครู 1 และ 2
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

** หลักฐานที่ใช้ประกอบการแจ้งเด็กเข้าเรียน **
1. ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
2. สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร
3. กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4. ถ้าบิดามารดาไม่สามารถไปแจ้งด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน โดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน