Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (30/05/59)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบอำนาจ ทะเบียนพาณิชย์
แบบคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์
คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.1)
คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ส.ค.2)
คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.3)
แบบแจ้งการเลิกสมาคม
คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1)
คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น.2)
แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ (ม.น.6)
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
บันทึก ป.ค. 14 สอบสวนรับรอง
แบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์และป้องกันภัยกรุงเทพมหานคร
แบบลงทะเบียนเพิ่มเติม ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ (แก๊ส)